UU vejleder på Utterslev skole:
 
Vi har fået ny UU vejleder,  Vibeke Rantzau.

 
Vibeke kan træffes på Utterslev skole om onsdagen mellem kl. 8.30 – 14.00 på kontoret i udskolingsbygningen.
I løbet af ugen kan hun kontaktes på telefon:
UU-København
Korsgade 30
2200 København N.
Tlf: 39 20 75 00
Mobil: 2147 3798
Web:   www.uu.kk.dk
 
Ny vejledningslov pr. 1. august 2010 “Ungepakken”:
Folketinget har den 3. juni 2010 med bredt flertal vedtaget en ny vejledningslov som led i opfyldelsen af regeringens målsætning om, at alle unge
skal have et liv med uddannelse og arbejde., og at 95 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015.
På vejledningsområdet er der en lang række initiativer til styrkelse af vejledningsindsatsen og fastholdelsen af elever og studerende.
 
Hovedpunkterne:
Alle 15-17årige skal være i gang med uddannelse, beskæftigelse eller andre aktiviteter med uddannelsesperspektiv. I særlige tilfælde kan kommunen
fratage ungeydelsen fra familien, hvis den unge ikke er i gang med en aktivitet med uddannelsesperspektiv.
 • Fremover er alle unge pligtige til at udarbejde en uddannelsesplan i samarbejde med deres UU-vejleder i 9. og 10. klasse. Derudover laves et
 • bidrag til den fælles elev- og uddannelsesplan i 8. klasse.
 • UU-vejlederne vurderer den unges uddannelsesparathed, når den uge søger optagelse på en ungdomsuddannelse. Formålet er at opnå en
 • vurdering af, om den unge har de nødvendige faglige, personlige og sociale kompetencer for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.
 • Der er etableret e-vejledning i forbindelse med www.ug.dk, hvor unge og forældre kan modtage online vejledning.
 
Vejledning i grundskolen:
UU-vejlederen starter vejledningen i 8. klasse. UUvejlederen differentierer vejledningsindsatsen i forhold til den enkelte elevs behov, dvs. at den
enkelte elev kan modtage kollektiv, gruppe og/eller individuel vejledning. Der er mulighed for at tilbyde en særlig, målrettet og differentieret
vejledningsindsats til elever som skønnes at have behov herfor. Indsatsen kan tilbydes tidligere end i 8. klasse.
 • I 8. klasse skal eleverne på introduktionskursus og der er mulighed for erhvervspraktik.
 • I 9.klasse skal eleverne i erhvervspraktik og har mulighed for at komme i brobygning rettet mod erhvervsuddannelsesområdet.
 • Alle elever i 7.-10.klasse deltager som et lev i UEA undervisningen i Uddannelsesmessen ”Uddannelse i Centrum, UIC” i Forum.
 • UU-vejlederen sørger for, at klasserne tilmeldes.
 • UU København får ansvaret for tilmelding til ungdomsuddannelserne gennem www.optagelse.dk. Skolen har ansvaret for, at
 • 2. standpunktskarakter ligger klar den 1. februar. Tilmeldingsfristen for ansøgning til ungdomsuddannelserne og 10.klasse er den 22. februar.
 • UU-vejlederen har fokus på fastholdelse af den unges valg af ungdomsuddannelse.
 • E-vejledning er for de elever, der ikke har særlige vejledningsbehov, og som derfor selv skal skaffe sig adgang til information er i samarbejde
 • med deres forældre.
Læs evt. mere om Ungepakken på Danske Kommuners hjemmeside:
 
Links:
Uddannelsesguiden www.ug.dk
Uddannelsesguiden er Undervisningsministeriets officielle hjemmeside om alt, hvad der vedrører uddannelser i Danmark. Siden rummer også forskellige
vejledningsværktøjer.
www.ug.dk findes også brochurer på andre sprog.
Ansøgningsskema til ungdomsuddannelserne: www.optagelse.dk
 
 
Efterskole: www.efterskole.dk
Erhvervsuddannelse: www.eud-info.dk
Praktikplads (erhvervsuddannelse): www.praktikpladsen.dk eller www.gtilp.dk
 
 
UU-København: www.uu.kk.dk
Undervisningsministeriet: www.uvm.dk
 
 
Min fremtid (vejledningsprogram): www.minfremtid.dk (brug unilogin)
Uddannelsesplanen: www.minuddannelse.net
Brobygning: www.brobygning.net
Bestilling af digital signatur: www.nemid.nu