Elevrådet 2014 - 15:        
 

4. årgang

 

 

5. årgang

 

  6. årgang
  Elevrepræsentanter fra 4. årgang   Elevrepræsentanter fra 5. årgang   Elevrepræsentanter fra 6. årgang
           
      9. årgang
  Elevrepræsentanter fra 7. årgang   Elevrepræsentanter fra 8. årgang   Elevrepræsentanter fra 9. årgang