Pædagogisk Profil

På Utterslev Skole har vi en moderne pædagogisk tilgang til vidensformer og måder elever lærer på. Et moderne læringssyn sætter den enkelte elevs læring i centrum, men anerkender også betydningen af, at læring foregår i relationer.

 

Lærerne arbejder dagligt med elevernes læring på mange forskellige måder.

Læring består af flere dele:

  • Viden
  • Fakta, forståelse og formidling
  • Hands on
  • Måden at  anvende viden på
  • Samarbejde
  • Processer og produkter
  • Projekter
  • Refleksion over det lærte
  • Evaluering

Alle de dele der indgår i elevens læring følger lærerne tæt.

 

Projektarbejdsformer

På Utterslev Skole lærer børnene at arbejde projektorienteret. Det betyder, at eleverne lærer at arbejde ud fra en undersøgende tilgang, hvor svar på nysgerrige spørgsmål, der egner sig til at blive undersøgt, gøres til genstand for læring typisk i grupper.

Vi arbejder ud fra en projektfaglig progression, hvor indskoling, mellemtrin og udskoling over tid bliver bedre til at arbejde med et projekt og et projekts forskellige metoder fx research, interview, vox-pop, IT, Nysgerrig-Per, PBL, storyline, grupperoller, CL, fremlæggelsesformer m.m.

To gange om året afholdes projektuger, med et naturfagligt indhold i DNF-ugen, og lærere og pædagoger tilrettelægger et forårsprojekt i afdelingen med inddragelse af børnene.

 

Et moderne læringssyn sammenfatter vi i nedenstående læringstrekant:

  • Læringstrekant

                                 

 

 

Som led i den nye folkeskolereform indgår ledelsen i observation og sparring med de enkelte årgangslærer- og pædagogteam om elevernes læring, og har samtaler om, hvordan vi på mangfoldige måder kan styrke et forpligtende læringsfællesskab. Ledelsen tager udgangspunkt i konkrete problemstillinger og støtter op om konkrete mål for en given periode i årsplanen og ser på den enkelte elevs læring i et helhedssyn. Lærere og pædagoger arbejder med SMTTE-modellen.

Skole og KKFO samarbejder tæt om det læringsfællesskab, der er på de enkelte årgange og i afdelingerne.

Lærere og pædagoger samarbejder om konkrete forløb med opstillede læringsmål for en given periode. Understøttende undervisning kan enten lærere og pædagoger deles om, eller hver gruppe kan stå for et understøttende indhold, og varetage undervisningen enten som lærer eller pædagog. Skolepædagogerne er som udgangspunkt knyttet til en årgang.

 

Afdelingerne

Der er forskel i måder de forskellige afdelinger arbejder på. Det ses af nogle afdelingsprofiler, som er samlet i foldere, der bliver delt ud, når vi modtager nye elever og forældre på skolen. Folderne fortæller hvordan de enkelte afdelinger arbejder og tydeliggør forventningerne til den enkelte elev, til fællesskabet og til skole-hjemsamarbejdet.

Link til afdelingsprofilerne for nærmere beskrivelse af samarbejde og den konkrete dagligdag.

 

Evaluering

Lærerne på Utterslev Skole laver løbende vurderinger af elevernes udbytte og progression, når de underviser. Disse vurderinger foregår i løbet af undervisningen, når eleverne deltager aktivt i læringsrummet, og fremlægger resultater af deres arbejde. Det er en del af lærernes arbejde, at skabe gode rammer for undervisningen, så alle elevers behov bliver mødt i det daglige. I skoleåret 2014-15 er lærerne begyndt at arbejde med at sætte læringsmål for eleverne i samarbejde med pædagogerne.

Når mål og tegnene på at have nået et læringsmål er tydelige, er det lettere for eleven at vide, hvad der er et godt fagligt arbejde, og hvor der skal arbejdes mere i dybden og med en større arbejdsindsats for at blive så dygtig som mulig.

Lærerne  indsamler på forskellige måder data om, hvad eleven kan. Data gør det  muligt at følge en elevs progression over tid og styrker mulighederne for at komme omkring alle elevers læringsmuligheder og læring. Eleverne deltager på skole-hjemsamtaler og er selv med i dialogen om, hvordan læringsudbyttet har udviklet sig. På nogle årgange arbejdes der med port folio. Det betyder at eleverne selv har en præsentation af nogle af de produkter eller læringsresultater/data som viser den enkelte elevs faglige udvikling.