Ressourcecenter

Ressourcecenteret er én organisatorisk enhed, som samler alle ressourcepersoner, der er på skolen i et RC-team. I ressourcecenteret indgår skolens psykologer, skolesocialrådgiver, inklusionspædagog, sundhedsplejersker, U og U-vejleder, AKT-vejledere og andre vejlederfunktioner som trækkes på ad hoc.

 

Kommunens formål

Formålet med RC-teamets arbejde er at understøtte den flerfaglige dialog om pædagogiske og undervisningsmæssige udfordringer.

Lærere og pædagoger får inspiration, støtte og hjælp til at udvikle enten sociale, faglige,  og samarbejdsmæssige tiltag. Handleplaner omkring enkeltbørnssager udarbejdes og præsenteres på møder med forældre, hvor forældre inddrages som ligeværdige ressourcepersoner, når det gælder barnets trivsel og udvikling. Som fagpersoner kommer RC-teamet med anbefalinger og forslag til de konkrete skridt i handleplanen, der kan fremme en positiv faglig og social udvikling for det enkelte barn.

 

Utterslev Skoles formål

På Utterslev Skole har vi med vores egne ord omformuleret de politiske kommunale målsætninger i følgende:

 • Alle børn og alt personale indgår i en positiv læring og trivsel
 • Gennem samarbejde med forældrene styrker vi det sociale og faglige fællesskab i børnegruppen på Utterslev Skole                                         
 • Lærere og pædagoger får inspiration, støtte, sparring og hjælp til at udvikle den generelle praksis, så den omfatter alle børn.
 • RC har en forebyggende og inkluderende opgave

 

Organisering af arbejdet og  forebyggende indsatser

Utterslev Skoles forebyggende indsatser består af flere dele, som vi planlægger med i en årskalender, hvoraf kan nævnes:

 

Læse- og skrive indsatser:

 • Sprogscreening
 • VAKS – afkodningskurser
 • Vejledersamtaler som opfølgning på de nationale test
 • Ordblindetest/dyslektiske udfordringer
 • Litteraturlæsning

 

Matematik indsatser:

 • Vejledning på baggrund af de nationale test
 • Matematikdysleksi

 

IT og digitale læringsmidler:

 • IT rygsæk
 • CDord
 • IntoWord
 • Frederiksbergbasen
 • Nota
 • Adgang for alle
 

 

Friluftspædagogik:

 • Udeskole
 • Åben skole

 

Trivsel og inklusion:

 • Konfliktmægling og elevmægler uddannelse
 • Børneboblen
 • HOT-træning
 • ”Bombekursus”
 • Børnerådgivning
 • SSP
 • AKT-vejledning
 • AKT-kurser på samtlige årgange

 

Når et lærer-pædagogteam oplever faglige, sociale eller pædagogiske udfordringer omkring et barn, eller en gruppe af børn, udarbejder mindst en lærer og en pædagog en skrivelse, som vi kalder Rundt om Barnet (ROB). For at modtage sparring fra ressourceteamet eller vejlederteam indhentes samtykkeerklæring fra forældrene til de børn, der hentes sparring på. Lærer og pædagog videregiver resultatet af møde med RC-teamet i form af en skriftlig tilbagemelding med den videre handleplan, som kan inkludere et møde med forældrene, som inddrages i løsningsstrategier for barnet. Hvis bekymringen har social faglig karakter betragtes sagen som en sag, hvor det kan være godt at inddrage skolesocialrådgiveren, som denne kan indgå i rådgivning af forældrene i forhold til at sikre den nødvendige sociale omsorg for barnet.

Hvis bekymringen for et barn har karakter af noget der er vanskeligt for barnet at forstå rent læringsmæssigt trækkes i første omgang på de forebyggende indsatser og senere kan skolens psykologer indgå som vigtige sparringsparter og rådgivere.

 

Vejlederteam

På skolen har vi forskellige tværfaglige vejlederteam, der har øremærket en del af deres arbejdstid til at gå ind med særlige faglige ressourcer til at understøtte et årgangsteam eller udbyder særlige undervisningssekvenser i form af holdundervisning. Ressourcecenter-lærere der har særlige spidskompetencer indgår ligeledes i faste tilbagevendende kursusforløb på årgange og i klasser ud fra en faglig progression gennem barnets hele skoleforløb.

Teamsamarbejde

Vores pædagogiske grundlag lægger op til en fleksibel udnyttelse af såvel fysiske rammer som menneskelige ressourcer. Vi har lagt rammer for arbejde i medstyrende team i en afdelingsopdelt skole. Teamene er selv med til at udfylde de pædagogiske rammer for arbejdet, og vi arbejder løbende med at diskutere og udvikle det pædagogiske læringsmiljø. Vi har valgt at samle så mange undervisningstimer som muligt omkring et årgangsteam, der arbejder tæt sammen med pædagogerne om årgangens elever. Et team er sammensat ud fra pædagogiske og fagfaglige kompetencer, så alle voksne i teamet bidrager med hvert teammedlems viden, uddannelsesbaggrund, kompetencer og erfaringer og arbejder professionelt som et team. Det er teamets ansvar at sikre planlægning af læringsmål i periode/årsplaner og at evaluere læringsudbyttet i samarbejde med forældre og elever.

 

Hvert årgangsteam udarbejder en teamplatform for teamets interne samarbejde.