Princip for elevers fravær og fritagelse fra skole uden for skoleferien og almindelige fridage

 

Skolebestyrelsen på Utterslev Skole ønsker, at alle elever får mest mulig undervisning i løbet af skoleåret, og at elevernes fravær er så minimalt som muligt. Derfor bør fravær begrænse sig til sygdom og til helt særlige årsager eller begivenheder.

Et skoleår består af 200 skoledage. Er eleven indskrevet i en folkeskole, har eleven pligt til at møde op med mindre sygdom eller særlige forhold gør sig gældende.

Hvert år vedtager skolebestyrelsen en ferieplan, der tilgodeser så mange som muligt. De senere år er det dog blevet mere og mere almindeligt, at familier holder ferie udenfor skolernes planlagte ferier og fridage. Der er ingen tvivl om, at disse ferier er af stor betydning for familierne og i nogle tilfælde er ferierne måske planlagt som eneste mulighed for ferie på forælderens arbejdsplads.

Men den stigende tendens til ferie og fravær udenfor de fastlagte ferieperioder er en udfordring. Elevernes faglige udbytte kræver, at de er til stede og deltager aktivt i undervisningen. Børn, der bliver fritaget – nogle gange op til flere uger om året – risikere at få sværere ved at nå de faglige mål. Desuden kan fraværet påvirke den enkeltes elevs deltagelse i klassens fællesskab og sociale liv.

Lærerne har ikke pligt til at give kompenserende undervisning til elever, der er kommet bagud pga. ferier og fravær - heller ikke at lave ’ekstramaterialer’ eller til at give lektier for i fraværsperioden. Forældrene skal selv sørge for barnets undervisning i fraværsperioden. Det står i folkeskolelovens §33.

Regler for ekstraordinært fravær på Utterslev Skole

Elever kan ekstraordinært bedes fri 1-3 dage fra undervisningen til særlige begivenheder i familien. En tilladelse beror på en individuel vurdering og gives af elevens kontaktlærer.

Tilladelse til mere end 3 dages fravær fra undervisningen gives kun af skoleledelsen. Vurderingen tager udgangspunkt i det enkelte barns situation.

Alt andet fravær er ulovlig forsømmelse af undervisningen og registreres som ulovligt fravær.

Frihed udenfor skolens ferieperioder er alene forældrenes valg og ansvar. Skolen kan ikke pålægges forpligtelser over for elever, der således forsømmer undervisningen.

Skolen skal altid underrettes om ekstraordinært fravær.

(Vedtaget på skolebestyrelsesmøde d. 22. marts 2017)